ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Թադևոս Հակոբյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ (1500–1800 ԹԹ.)

Previous | Բովանդակություն | Next

[էջ 513]

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Աբաս Ալի բեկ 90

Աբաս խան 23, 218, 219, 312

Աբբաս Միրզա 135

Աբդուլա խան 110

Աբդուլա փաշա 78, 90, 428

Աբեղյան Մ. 400

Աբրահամյան Ա. 72, 73

Աբրահամյան Հ. 27, 254, 256

Աբրահամյան Վ. 178, 184

Աբրահամ Երևանցի 59, 61, 72—75, 77—79, 82 — 85, 87, 88, 91, 275, 409, 411, 429

Աբրահամ Կրետացի 58, 59, 145, 146, 150, 151, 157, 167, 212, 230—232, 239, 245, 271, 281, 283, 291, 377, 409, 425, 439

Աբովյան Խ. 165, 290, 329, 337, 369, 375, 380

Ադամ, պարոն, 84

Ազատ խան 101, 105, 108, 109, 111

Ալաեդդին բեյ 53

Ալեքսան 84

Ալի-Ղուլի խան 125, 129, 132 — 134, 432

Ալիշան Ղ. 9, 10, 13, 15, 16, 27, 30, 32, 35—37, 42, 43, 72, 73, 114, 138, 147, 216, 263, 300, 313, 337, 341, 359, 364, 365, 370, 380, 388, 410, 415

Ախիջանյան Մ. 88

Ակինյան Ն. 320, 352, 391, 400, 406, 409, 420

Ահմեդ, սուլթան, 28, 74, 92, 326, 422

Աղամալ, մելիք, 85

Աղա-Մամեդ խան 101, 106, 107, 122, 124 — 127, 129 — 133 142, 143, 173, 175, 431, 432, 436

Աղամյանց Ա. 370

Աղանյանց Գ. 17, 20, 23, 111 — 113, 117, 120, 122, 124, 127, 129, 133, 136, 285, 318, 404, 416

Աղբաբ, Կարբի գյուղացի, 77, 220

Աճառյան Հ. 39, 52, 72, 94, 130, 293, 399, 405, 406, 410, 415—417, 420

Ամիրգունա խան 32, 34, 35, 38—40, 54, 55, 64, 99, 155, 159, 161, 162, 175, 264, 266, 288, 294, 306, 307, 327, 329, 358, 417, 419, 430, 436, 442, 445

Ամիր-Սաադ 139, 146

Այվազովսկի Հ. 13

Անանիա երեց 396

Անանիա Վանեցի 94, 95, 120

Աշտարակեցի Ներսես 195

Անդրեաս Սարկավագ Եվդոկացի 12

Առաքել Դավրիժեցի 17—19, 25—30, 32—34, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 64, 157, 161, 226, 277, 278, 300 — 303, 347, 356, 358, 359, 379, 393 — 395, 409—412, 414, 418, 420

Առաքել, գրիչ, 19

Առաքել, վարդապետ, 22

Առաքել Սալաձորցի 14

Առաքել Սարկավագ 14

Աստվածատուր, կաթողիկոս, 90, 250, 265, 288

Ավագ, Կարբի գյուղացի, 77

Ավետիք երեց 356, 394, 395, 396, 449

Ավետիք դպիր 94

Ավետիս Կարբեցի 398

Արաբ-Ալի աղա 81

Արարատյան Հ. 113, 119, 125, 126, 136, 151, 152, 180, 181, 231, 291,

[էջ 514]

296, 319, 324, 378

Արգումբեկ, պարոն, 84, 428

Արղության Հ. 136, 285, 415, 417

Բաբա խան 62, 133, 432

Բաբուրյան Ղ. 83, 428

Բարխուդարյան Մ. 85

Բարխուդարյան Ս. 305

Բարսեղ աղա 350

Բարսեղ Վարագեցի 17, 20

Բեյրամ, պարոն, 83

Բուռնաշև Ս. 149, 150

Բուտկով 107

Գալուստ 84

Գասպար դպիր 275

Գելիբոլուլու Ալի 22

Գեղամյանց Գ. 360

Գեորգի XII 143

Գրիբոյեդով Ա. Ս. 336, 375

Գրիգոր Դարանաղցի 24, 38, 40, 42, 43, 48, 98, 100, 363, 364, 379, 420, 430

Գրիգոր Երևանցի 396, 397

Գրիգոր Լուսավորիչ 419

Գրիգոր Խոջա 226, 241, 296, 349, 357, 383, 448

Գրիգոր վարդապետ 83, 354, 417

Գրիգորյան Վ. 123, 132, 136, 143, 154, 173, 180, 291, 378, 379

Գրիգոր Տաթևացի 349, 391, 397

Գուդովիչ 128

Գուեա Ա. 24, 36

Գուլանյան Խ. 139

Գուշակյան Թ. 276, 292

Դանիշմենդ 14

Դավիթ Բեկ 71, 92

Դավիթ գեղամեցի 36, 37

Դավիթ գրիչ 14, 17, 19

Դավիթ, պարոն, 83, 428

Դավիթ կաթողիկոս 266, 350

Դյու Ման Ռ. 155

Դյուպուա 313

Դուբրովին Ն. 127, 128, 131, 143

Եկատերինա II 132, 136

Եղիազար կաթողիկոս 313

Եղիազարյան Ս. 153

Եղիազարով Ս. 144, 183, 184, 189— 191, 195, 197, 198, 205, 321, 342

Եսայան Ա. Ա. 254

Եսայի կաթողիկոս 91, 268

Եսայի Սարկավագ 389, 449

Եփրեմ կաթողիկոս 377, 416, 450

Զագորսկի Լ. 188

Զալ-խան 158, 161, 163, 176, 220, 266, 313, 327, 330, 346, 369, 371, 374, 406, 436, 442

Զաքարիա Ագուլեցի 92, 210, 216, 217, 219, 220, 226, 227, 236, 240, 241, 260, 268, 279, 286, 289, 296, 312, 318, 324, 325, 328, 329, 379, 409, 411, 413, 439, 441

Զաքարիա գրիչ 388

Զաքարիա եպիսկոպոս 392

Զաքարիա Սարկավագ 14, 24, 40, 42— 44, 46 — 49, 52, 54, 55, 64, 65, 98, 99, 156 — 162, 167, 174, 175, 202, 208, 210, 224, 230, 231, 236, 237, 267—269, 289, 290, 292, 294, 295, 306, 312, 325, 327, 339, 351, 406, 409, 430, 439

Զեյնալ բեյ 53

Զոհրապ, պարոն, 84

Զուբով 132

Զուլալյան Մ. 37

Էզով Գ. 25, 26, 27, 36, 66 — 69, 73, 92, 235, 311, 312, 314

Էլվենդի, էմիր, 9

Էնգելս Ֆ. 97, 165

Թադեոս, պարոն, 84, 428

Թաթուլ, բժիշկ, 317

Թահմագ II շահ 56, 57, 90, 249

Թահմազ-Ղուլի խան 11, 41, 47, 49, 56—62, 64, 155, 288, 419, 424

Թամամ, կուչս, 406

Թավրիզյան Ս. 207

[էջ 515]

Թեյմուրազ, վրաց. թգր., 103, 104, 106, 108

Թոխմախ (Մամադ) խան 13, 18, 264, 330

Թորամանյան Թ. 355, 363

Թոփչիև Ս. 233, 234

Իբրահիմ խան 127

Իբրահիմ փաշա 44

Իբրահիմ շահ 101, 319

Ինճիկյան Հ. 138

Ինճիճյան Ղ. 316, 377

Ւոանիսյան Ա. 136

Իսրայել Օրի 63, 66 — 68, 70, 135, 426

Լագինովա Ե. 205

Լալա բեկ 268

Լալա փաշա 275

Լաչինով Ե. 337, 368

Լենին Վ. Ի. 216

Լեո 8 — 10, 14, 25, 36, 42, 43, 48, 56, 62, 66 — 68, 70, 33, 107, 114, 130, 135, 138, 140, 213, 277, 282, 286, 296, 309, 310, 312, 313, 357, 358, 367, 410, 415

Լենկ-Թեմուր 177, 385

Լեվենդ խան 52

Լինչ 9, 310, 315, 336, 368

Լոնժո, ճիզվիտ, 312

Լևասար, իշխան, 52

Լևոնյան Գ. 403

Խալիլ փաշա 7, 39, 40

Խաչատուր Աբեղա 36

Խաչատուր Ծաղկող 377, 407, 450

Խաչատուր Ջուղայեցի 42, 43, 59, 101, 102

Խերխելուիձե Օ. 105

Խըդր փաշա 31

Խոսրով խան 161, 176, 293, 294, 436

Խուբով Ե. 113, 117, 121, 132, 134, 136

Խուդաբանդա խան 14, 23

Կառճիկ Հովհաննես 83

Կըլջ բեյ 53

Կըդուգ, պարոն, 83, 428

Կիրակոս վարդապետ 406, 413, 414, 417

Կիրակոս քահանա 397, 398

Կիրով Ս. Մ. 204

Կոզեռն Հովհաննես 346

Կոջի բեյ 52

Կոստանյանց 405, 420

Հախվերդով Յու. 183, 186, 188, 198

Հակոբ Երևանցի 387, 449

Հակոբ Կարնեցի 156, 172, 173, 175, 224, 281, 423

Հակոբ Նաղաշ 400

Հակոբ գրիչ 94

Հակոբ, խոջա, 252

Հակոբջան, մելիք, 283

Հակոբ, դպիր, 9

Հակոբ 46

Հակոբ կաթողիկոս 312, 313, 326

Հակոբ Շամախեցի 59, 60, 304, 315, 425

Հակոբյան Վ. 11, 12, 14, 17, 20, 23, 36, 39, 42, 43, 72, 94, 95, 113, 117, 120, 156, 224, 281, 282, 304, 306, 309, 351, 370

Համազասպյան Թ. 421

Հաջի Հուսեին 58

Հաջի Ահմադ 248

Հաջի-Մուստաֆա փաշա 81

Հասան-Ալի խան 103, 110, 133, 165, 306, 445

Հասան-Ջալալյան Ե. 71, 192

Հարությունյան Բ. 215, 297

Հարությունյան Պ. 71, 74, 326

Հարությունյան Վ. 225, 372

Հարութիս, բժիշկ, 317

Հաքստհաուզեն Ա. 167, 187, 263, 281, 282, 290, 291, 310, 336, 368, 369, 380, 381

Հերակլ II 101, 103, 106, 109, 112, 113, 115, 120, 121, 123, 126, 128, 130, 142, 145, 172, 175, 279, 299, 416, 444

Հովնաթան Նաղաշ 310, 320, 345, 399 400, 401, 403, 407, 449, 450

[էջ 516]

Հովակիմ դպիր 78

Հովհաննես, տաղասաց, 14

Հովհաննես IX, կաթողիկոս, 417

Հովհաննես Սաֆարօղլի, գուսան, 405

Հովհաննես քահանա 400

Հովհաննես, գրիչ, 29, 386, 429

Հովհաննիսիկ Ծառեցի 14, 17, 18

Հովհաննես Մակվեցի 29, 30, 32, 35, 300

Հովհաննիսյան Աշոտ 69, 70, 73, 98, 99

Հովհաննիսյան Լևոն 316

Հովսեփյան Գ. 393

Հունդիբեկյան Հովհաննես 83, 84, 428

Հուսեին-Ալի խան 111, 113, 120, 122, 123, 164, 176, 201, 237, 376

Հուսեին խան 106, 161, 244, 266, 367, 411, 446

Հուսեին շահ 268, 269, 287

Հաքվերդի խան 106

Ղազար վարդապետ 248

Ղասում բեկ 90

Ղարա-Ղուպաթ 289

Ղարիբ 54

Ղաֆադարյան Կ. 356, 357

Ղոչ-Ալի 63, 74, 75, 428

Ղուլամ-Ալի խան 122, 123

Ղուկաս կաթողիկոս 123, 124, 285, 318

Ղուկաս Կարնեցի 133, 179, 181

Մալխաս, պարոն, 84

Մահմեդ խան 19, 62, 101, 157, 268, 293

Մամուդ, սուլթան, 264

Մահմուդ-Ռզա խան 406

Մայմուն փաշա 44

Մանանդյան Հ. 39, 52, 406

Մանվելյան Մ. 184, 207

Մասում աղա 49

Մատաթիա գրիչ 392

Մատթևոս Ծարեցի 232, 413

Մարգար դպիր 352, 391

Մարգար Զաքարի խոճենց 377, 407, 450

Մարտիրոս գրիչ 384

Մարտիրոս դի Առաքել 11, 72, 93

Մարտիրոս Խալիֆա 95, 119

Մարքս Կ. 97, 165

Մելիք-Աղամալյան 282, 284, 338

Մելիք Ծատուր 284

Մելիքսեթ հեկ 10, 26, 42, 51, 72, 105, 106, 109, 110, 117, 122, 142, 149, 151

Մելիքսեթ, գրիչ, 275, 276

Մելիքսեթ վարդապետ Երևանցի 347, 377, 379, 409, 420, 449, 450

Մելիքսեթ Վժանեցի 346

Մելիքսեթ կաթողիկոս, 356, 357, 418

Մեսրոպ Մագիստրոս 17, 18, 36, 39, 43, 72, 93, 94, 113, 117, 233, 241, 275, 278, 284, 297, 349, 383, 388, 390, 391, 420, 421

Մեսրոպ Մաշտոց 17, 26, 29, 36, 39, 43, 59, 61, 72, 79, 94, 108, 117, 123, 130, 179, 180, 199, 233, 236, 241, 246, 247, 257, 262, 267, 275, 278, 284, 297, 310, 319, 349, 354, 383, 387, 393, 395, 396, 397, 421

Միհրալի խան 75, 76, 77, 90, 428

Մինաս գրիչ 275, 276, 292, 295, 389, 390, 349

Մինաս վարդապետ 63, 66, 68, 69, 426

Միրզա Իսմայիլ 237, 309

Միրզեջանյան Դ. 83

Միրզոյան Արմ. 73

Միրփաշա օղլի Շեյխ Նեյդար 52

Մխիթար բեկ 93

Մխիթար Սպարապետ 71, 427

Մկրտիչ, պարոն, 84

Մկրտիչ, գրիչ, 390, 391

Մկրտիչ քահանա 391

Մկրտչյան Մ. 400, 403

Մկրտում, մելիք, 283

Մղուն, պարոն, 84, 428

Մնացականյան Ա. 345, 400

Մոծակյան Բաբաջան 85

Մովսես, խոջա, 260

Մովսես Խորենացի 392

Մովսես Սյունեցի 304, 346, 347, 348,

[էջ 517]

358, 359, 377, 378, 383, 388, 389, 390, 391, 397, 399, 417, 418, 419, 449

Մորից Ֆոն Կոցեբու 376

Մուրթուզա Ղուլի խան 159, 268, 406

Մուրթուզա փաշա 42, 44, 45, 46

Մուհամեդ խան 47

Մուրադ IV 7, 8, 40—45, 47, 48, 54, 326, 359, 422

Մուստաֆա բեյ 53, 248

Մուստաֆա, վեզիր, 175

Մուստաֆա Լալա փաշա 7, 13 — 18, 20

Մուստաֆա Սարու փաշա 86

Յալդուզ Հասան 63, 74, 75, 428

Յարալով Յու. 202

Յուզեֆովիչ Թ. 224

Յուզդեմիր փաշա 23

Յուսուֆ խան 47

Նադիր շահ տե՛ս Թահմազ Ղուլի խան

Նազարյան Շ. 345

Նահապետ, կաթողիկոս, 362

Նայեմա 25, 28, 31, 43, 47, 210

Նաջաֆ-Ղուլի խան 106, 157, 219, 312

Ներսես Աշտարակեցի 416

Ներսես Արծկեցի, գրիչ, 275

Ներսես Մոկացի 409

Ներսիսյան Մ. 11, 136, 205, 368

Ներսես կաթողիկոս 91

Նիկողայոս, պարոն, 84

Նյուբերի Ջոն 209, 309, 351, 370

Նուրի, պարոն, 84

Շահ-Աբաս I 7, 24—27, 29—32, 34, 37, 39, 40, 52, 53, 55, 96, 98, 116, 147, 152, 155, 173, 178, 184, 210, 218, 245, 249, 264, 277, 285, 300, 302, 303, 307, 325, 327, 341, 386, 417, 422, 444

Շահ-Աբաս II 246, 251, 300, 312

Շահազիզ Երվ. 8, 42, 53, 63, 64, 114, 160, 161, 165, 187, 137, 201, 210, 218, 298, 305, 307, 309, 310, 313, 320, 326, 333, 337, 339, 341, 343, 344, 348, 350, 351, 356, 359, 361, 364, 365, 367, 370 — 373, 378, 382, 384, 392, 407, 410, 411, 415, 416

Շահ-Իսմայիլ 7, 10, 422

Շահխաթունյանց Հ. 147, 249, 263, 338, 346, 347, 348, 354, 356, 360— 362, 365, 367, 368, 371, 375, 380, 405, 420

Շահ-Հուսեին 250

Շահ-Սեֆի 7, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 218, 289, 359

Շահրուխ խան 106

Շահումյան Ս. 92, 429

Շանշիև Պ. 186

Շարդեն Ժ. 59, 141, 148, 149, 153, 154, 171, 292, 307, 314, 326, 330, 331, 333, 335, 344, 346, 352, 363, 366, 376, 406, 407, 448, 434, 435

Շեյխ-Իսլամ 248

Շհալի բեկ 90

Շխիջան-փաշա 44, 64

Շոպեն Ի. 107, 109, 146, 169, 182, 183, 188, 193, 195—197, 199 — 201, 204—206, 214, 215, 237, 243, 244, 252, 253, 256, 336, 339, 343, 356, 370, 376, 380

Ոսկան Երևանցի 232, 377, 379, 409— 414, 449

Չամչյան Մ. 11, 40, 42, 43, 107, 232, 411, 415, 420

Չելեբի 63, 79, 80, 81, 82, 91

Չոպանյան Ա. 317, 320, 344, 345, 400, 401, 403

Պավել I 132

Պետրոս I 63, 67, 68, 70, 234, 312, 314, 426, 427

Պետրոս, պարոն, 83

Պետրոս դի Սարգիս Գիլանենց 63, 66, 69, 173, 426

Պետրուշևսկի Ի. Պ. 102, 150, 153, 155, 156, 168, 169, 212, 221, 243, 249, 255. 265, 269, 270, 280, 286, 287, 288, 291, 292, 442, 443

Պողոս գրիչ 388, 389

[էջ 518]

Պողոս Երևանցի 413

Պողոս, Կարբի գյուղացի, 77

Պողոս Պիրոմալի 412

Պողոսյան Ս. 8, 24, 37, 73

Ջաղաթա-Քոթուկ Մահմադ խան 52

Ջավադ խան 130

Ջաֆար-Ղուլի խան 127 — 129

Ջիվանի, գուսան, 337

Ջղալե Զադե Յուսուֆ Սինան փաշա 23

Ջղալօղլի Սինան փաշա 7, 32, 37

Ռաջաբ փաշա 86, 314

Ռոստոմ-խան 49, 158

Ռու, ճիզվիտ, 313

Ռևան–խան 9, 147

Սահակյան, քահանա, 350

Սահակ, մելիք, 85

Սաղ աղա 64

Սամվել Անեցի 14, 18, 273, 278

Սամվելյան Խ. 322

Սայիդ փաշա 27

Սարգիս եպիսկոպոս 417

Սարգիս, գրիչ, 293

Սարգիս Գեղամեցի 274

Սարգիս, խոջա, 220

Սարգիս, Կարբի գյուղացի, 77

Սարուխան խան 50

Սարուխան բեկ 158

Սարու Մուստաֆա փաշա 74

Սաֆարօղլի, տաղասաց, 377, 404, 405 449

Սեթ, խոջա, 252

Սելիմ I, սուլթան, 8, 10, 328, 422

Սեյֆեդին 52

Սերասքեր փաշա 81

Սեֆի-Ղուլի խան 158, 171, 219

Սիմեոն Երևանցի 104, 105, 111, 113, 116, 121, 122, 179, 207, 221, 236, 240, 242, 245 — 249, 252, 256, 257, 261, 270—273, 310, 339 — 341, 354, 382, 362, 377, 397—399, 409, 415, 416, 419, 450

Սմիեոն Ջուղայեցի 410, 412

Սիմոնյան Ա. Պ. 73

Սմբատյան Մ. 147, 308, 316, 347, 353, 355, 356, 360, 361, 365, 416, 417

Սյունիք 417

Սոլ աղա 64

Սոլաք Զադե 12

Սյուրմեյան Ա. 72

Սմիթ Ադամ 204

Ստեփանոս Րաբունի 377, 408, 450

Ստեփանոս քահանա-գրիչ 421

Սրապիոնյան Ա. 84

Սրապիոն, կաթողիկոս, 417

Սուլեյման Իզզի 105, 109

Սուլեյման, սուլթան, 8, 10, 11, 326, 422

Սուլեյման խան 128

Սուլեյման շահ 403

Սուլեյման փաշա 27, 30

Սուլեյման, թուրք զորավար, 123

Սուվորով Ա. Վ. 136

Վարդան, տաղասաց, 406

Վազիր-փաշա տե՛ս Ֆահրադ փաշա

Վեզիր-Փաշա 276, 292

Վլադիսլավ VII, լեհական թագավոր, 418

Տաշյան Հ. 29, 36, 273, 394, 401, 405

Տավիերնիե 331, 333

Տեր-Ավագյան Թեոդորոս 414

Տեր-Ավագյան Պետրոս 414

Տեր-Գրիգորյան Գաբրիել 351

Տեր-Գրիգորյան Գրիգոր 351

Տեր-Գրիգորյան Էմին 349

Տեր-Գրիգորյան Մ. 351

Տեր-Հովնանյանց Հ. 300, 302

Տուռնեֆոր 354

Ուվարովա 337, 361, 367

Ուրբանոս 418

Փանոս, խոջա, 260, 359, 360

Փափազյան Հ. 9, 138, 140, 146, 240, 242, 249, 251

Փեչևի Ի. 12, 16, 22, 28, 52, 330, 331

Փերիգյուլ 84, 428

Փիլիպպոս, կաթողիկոս, 359, 391, 412, 413

[էջ 519]

Փլավ-թյոքան խան 163

Քանան փաշա 48, 49

Քեմինքեշ կարա փաշա 50

Քիչիբեկյան Պ. 83

Քյաթիբ Չելեբի 28, 31, 43, 52

Քյալբ–Ալի խան 47, 49, 52, 133—135

Քյոփրուլու-Աբդուլա փաշա 58, 74, 76, 82, 427

Քոռ-Խազնադար փաշա 45

Քրիստոֆ վան Դիկ 413

Քուրդ Ղազրի 52

Օլեարի Ա. 25, 43, 45, 40, 140, 144, 210, 331, 332

Օնոփրիոս, ճիզվիտ, 312

Օրբելիան Պ., վրաց, պատմագիր, 110

Օրբելյան Ս. 385, 389, 418

Օրմանյան Մ. 42, 43, 46, 359, 415— 417

Օքուզ Ահմադ 7

Ֆաթ-Ալի շահ 133, 134, 369, 376, 432

Ֆահրադ փաշա 7, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 147, 373

Ֆերեհ Զորի բեյ 53

Ֆոյերբախ Հ. 97

Ֆորզալի խան 159, 160

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500—1800 թթ.). – Եր., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1971։
Scanned: Վահագն Մխոյան
OCR: Դիանա Ազատյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice