ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Թադևոս Հակոբյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ (1500–1800 ԹԹ.)

Previous | Բովանդակություն | Next

[էջ 507]

ՏԵՂԱՆՈԻՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Աբուհայաթ, առու, 263, 441

Ագուլիս 177, 209, 226, 227, 295, 329, 400

Ադրբեջան 102, 150, 155, 166, 243, 255, 269, 280, 286

Ազատ գ. 225, 287, 328, 441, 442

Ալաշկերտ 35, 53, 153, 416

Ալգետ 140

Ալեթլու 119

Ալեքսանդրապոլ 21

Ախալցխա 48, 141, 181, 185, 416

Ախուրյան գ. 12, 50, 58, 62, 74, 144, 423, 427, 433

Ակչակալա 23

Աղթափասի, բլուր, 58

Աղմաղան 142

Աղջաղալա 33

Աղստաֆա 140

Աղվանից երկիր 192

Ամասիա 94

Ամենափրկիչ, եկ., 246, 249, 412

Ամիդ 42

Ամիրի գյուղ 252, 255

Ամստերդամ 413 — 415

Այրարատյան աշխարն 43

Այրարատյան երկի 34

Այրարատ 9, 15, 30, 32

Անատոլիա 24

Անգեղակոթ 66

Անգլիա 74

Անդրկովկաս 7, 12, 16, 17, 20—24, 26, 27, 31, 39, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 54 — 58, 63, 66, 68 — 74, 80, 91, 99, 101, 104 — 106, 108, 109, 127, 131, 135, 143, 154, 157, 167, 177, 182, 188, 190, 191, 195, 209, 211, 231, 243, 244, 281, 290, 309, 316, 318—324, 342, 401, 424, 426, 427, 431

Անի 373

Անհուշ բերդ 44, 46

Աշտարակ 64, 116, 119, 125, 225, 228, 241, 296, 341

Ապարան 34, 58, 140, 165, 289, 296

Առաջավոր Ասիա 278, 318

Առինջ 84, 89, 255

Ասիա 263

Ասորիք 177

Աստապատ 37

Աստրախան 235

Ավան 84, 89

Ավարայր 89

Ատրպատական 8, 10, 23, 24, 40, 42, 54, 76, 95, 102, 105, 108, 212, 304, 324, 329, 422

Արագած 54, 142, 144, 412

Արագածոտն 115

Արայի լեռ 64

Արարատյան աշխ. 118, 160, 176, 202, 321, 373

Արարատյան դաշտ 37, 40, 210, 906, 307

Արարատյան երկիր 9, 12, 14, 15, 23, 48, 129, 233, 351

Արարատ 113

Արաքս գ. 34, 37, 50, 56, 135, 141, 145, 225, 228, 331

Արդաբիլ 68, 102

Արդահան 60

Արին-բերդ 21

Արծկե 35

Արճեշ 35

Արտազ 141

Արտաշատ 59

[էջ 508]

Արշարունիք 138

Արևելյան Հայաստան 5, 8, 10, 11, 37, 62, 65, 67, 93, 95, 96, 110, 177, 239, 255, 269, 275, 277, 280, 286, 291, 295, 309, 316, 373, 383, 423, 425, 430, 435

Արևելյան Վրաստան 103, 111

Արևմտյան Եվրոպա 232, 313, 440

Արևմտյան Հայաստան 11, 27, 38, 40, 176, 211, 234, 239, 299, 300, 303, 306, 444, 445

Արփա 225

Արփաչայ գ. 12

Բախչալար 50

Բաղաբերդ 355

Բաղդադ 38, 40, 51, 278

Բաղք 417

Բայազետ 60, 113, 118, 153, 229, 239, 416

Բասեն 19, 27, 35

Բաքու 57, 70, 102, 182, 424, 426

Բերգուշատ 53

Բերկրի 35

Բիթլիս 42, 176

Բլուր, գյուղ, 117, 119

Բորչալու 113, 114, 131, 143

Բջնի 23, 386

Գանձակ 23, 40, 57, 68, 91, 102, 104, 111, 127, 128, 130, 132, 140, 143, 167, 177, 212, 329, 424, 431

Գանջա տե՛ս Գանձակ

Գառնի 34, 48, 145, 177, 227, 396

Գառնիբասար 434

Գավառ 177

Գեղարդ, վանք, 246, 249, 258, 272, 408

Գեղամա երկիր 98

Գեչի-Կալա (Այծաբերդ) 149

Գետառ 184, 327, 348, 351, 441

Գետարգելի վանք տե՛ս Ձագավանք

Գերմանիա 97, 242

Գյանջա տե՛ս Գանձակ

Գյոլքենդ 252, 255

Գյոգքիլիսա 121

Գյոյ-ջամի 366, 367, 449

Գյուրջի քարավանատուն 205

Գոգումբեթ 84

Դալմա, այգի, 243

Դալմա, ջրանցք, 216, 263, 441

Դաղստան 57, 127, 424

Դամիր-բուլաղ 339

Դամուրչի 113

Դաշտ, գյուղ, 295

Դարաքենդ տե՛ս Ձորագյուղ

Դարբաս 305

Դերբենդ 38, 58, 68, 70, 424, 426

Դեֆ-սուլթան 366

Դընիկ, գյուղ, 19

Դմանիս 140

Դվին 373

Եգիպտոս 81, 417

Եղվարդ 7, 34, 48, 54, 58, 59, 63 — 65, 252, 354, 364, 424, 428

Եվրոպա 135, 186, 242, 401, 413

Երասխաձոր 433, 440

Երզնկա 176

Երկուերեսնի, եկեղեցի, 364, 369, 387

Երվանդակերտ 33

Երուսաղեմ 24, 38, 100, 192, 323, 415, 417

Երևան 5—86, 89—91, 93 — 98, 100— 103, 105—127, 129, 130, 132—148, 150—161, 163 — 167, 169, 171 — 173, 175—186, 188 — 198, 200—205, 207— 258, 262—267, 269—274, 276—289, 291—353, 355, 356, 363—369, 370— 375, 377—451

Եփրատ գ. 8, 422

Զագրոշ, լ.—շղթա, 51

Զանգիբասար 435

Զանգու տե՛ս Հրազդան 371

Զառաբի, քարավանատուն, 205

Զեհաբ (Զոհաբ), գյուղ, 50

Զմյուռնիա 408, 413

Էջմիածին 90, 96, 120, 148, 173, 181, 225, 227, 236, 245, 250, 261, 265,

[էջ 509]

273, 296, 297, 353, 346, 347, 359, 363, 371, 375, 378, 379, 382, 405, 414, 416, 418, 425, 430, 440, 449

Էվջիլար 119

Էրեբունի տե՛ս Երևան

Էրզրում 14, 19, 24, 27, 35, 45, 48, 60, 74, 81, 220, 225, 227, 230, 425 427, 440

Թափն 23, 64, 146

Թալիշ 102, 127

Թաղիր, քարավանատուն, 205

Թավրիզ 7, 10, 20, 25, 29, 42, 43, 72, 90, 91, 93, 95, 108, 130, 158, 209, 211, 225, 228, 230, 276, 278, 302, 307, 316, 328, 352, 374, 392, 399, 411, 416, 440

Թելավի. 122

Թեհրան 133

Թեյշեբաինի տե՛ս Կարմիր բլուր

Թիֆլիս 17, 57, 61, 63, 65, 68, 69, 81, 91, 93, 107, 112, 113, 117, 122, 123, 126, 128, 129—131, 141, 143, 144, 152, 177, 182, 185, 187, 205, 229, 238, 312, 322, 343, 336, 385, 416, 424

Թոխմախ-գյոլ 264

Թոփղարաջա 122

Թոքատ 94, 209

Թուրքիա 8, 10, 13, 23, 24, 26, 31, 32, 37, 40, 45, 51, 53, 56, 57, 60, 64, 71, 74, 80, 87, 90, 91, 96, 101, 103, 150, 157, 160, 172, 173, 174, 202, 223, 226, 239, 242, 299, 300, 303, 310, 311, 318, 319, 377, 401, 415, 422, 424, 425, 427, 439, 444

Իգդիր 23, 229

Իմերեթիա 51, 128

Իտալիա 242, 413, 414

Իրան տե՛ս Պարսկաստան

Իրաք 50

Լեհաստան 232, 233, 234, 418, 440

Լենինական 228

Լիբանան 408

Լիվոռնո 414

Լոռի 34, 50, 142, 153, 212, 238, 321

Խաչեն 48

Խարբերդ 29, 176

Խնկաձոր տե՛ս Ձորագյուղ

Խնուս 35

Խոյ 90, 95, 102, 124, 193, 343

Խոջափլավի կամուրջ 225

Խստանան, գյուղ, 417

Խորասան 56, 90, 276, 304

Խորվիրապ 254, 272

Ծառ, գյուղ, 19

Ծաղկաձոր 34, 210

Ծիծեռնակաբերդ 21

Կաթողիկե, եկեղեցի, 351, 356, 450

Կախեթիա 51, 103

Կաղզվան 35, 37, 60

Կապան 332

Կավակերտ 84, 89, 271, 306

Կասպից ծով 224, 234

Կարակալա 23

Կարբի 54, 63, 75, 76, 77, 162, 177, 308, 340, 341, 412, 428

Կարին տե՛ս Էրզրում

Կարմիր բլուր 21

Կարմիր կամուրջ 225

Կարճավան 389

Կարս 7, 11, 21, 24, 33, 35, 38, 35, 60, 64, 162, 165, 176, 225, 228, 232, 239, 276, 277, 295, 205, 440

Կըրխ-բուլախ 140, 434

Կըզլ-Կալա 343

Կիև 185

Կոզեռն, բլուր, 347, 420

Կոզեռն, գերեզմանոց, 347

Կոնդ 83, 86, 181, 308, 333, 337, 349, 350, 362, 428

Կոստանդնուպոլիս 24, 32, 38, 41, 51, 78, 174, 278

Կովկաս 110

Կոտայք 48, 64, 98, 99, 431

Կոտուր-Զագրոշ 51, 359, 423

Կուր գ. 331

[էջ 510]

Հախվերիս, գյուղ, 119

Համադան 74, 95

Հայաստան 7, 9—13, 16, 17, 20—22, 26, 27, 31, 34, 39, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 67, 68, 69, 72, 79— 81, 91, 94, 97, 104 — 106, 109, 122, 133, 135, 136, 142, 149, 152, 153, 155, 166, 169, 172, 175, 177, 184, 205, 209, 211, 225, 226, 231, 232, 243, 254, 255, 262, 280, 287, 288, 299, 306, 309, 314, 315, 331, 337, 353, 371, 373, 399, 416, 417, 418, 422, 425, 441, 442

Հայկական պար 13, 142, 143, 144, 423

Հաջի-Ալի, քարավանատուն, 205

Հասանլու 113, 114

Հավլաբար 122

Հարանց (Մեծ) անապատ 417

Հին Բայազետ 355

Հին Ջուղա 173, 177, 178

Հյուսիսային Կովկաս 115

Հնդկաստան 202, 224, 226, 228, 415 416, 438, 440

Հոլանդիա 232, 242, 413, 415

Հովհաննավանք 54

Հռոմ 313, 383, 388, 413, 446

Հրազդանի գ. 58, 78, 84, 225, 229, 243, 264, 308, 337, 351, 362, 370, 372, 375, 429

Հրազդանի ձոր 90

Ձագավան 84

Ձագից 84

Ձեգամ 48

Ձոր, գյուղ, 339

Ձորագյուղ 83, 85, 247, 250, 255, 267, 308, 333, 337, 339, 340, 363, 369, 370, 384, 385, 416, 417, 429, 442

Ձորագյուղի անապատ 362

Ղազախ 91, 111, 131, 142, 212, 305

Ղալաթիա 408

Ղարաբաղ 23, 56, 63, 70, 71, 91, 95, 102, 126, 127, 140, 150, 282, 331, 332, 424, 427, 429

Ղարաբաղ 102

Ղարայադզ 122

Ղափան 68, 69, 95, 140, 427, 429

Ղրիմ 48, 49

Ղուբա 102

Ղուրդուղուլի 119, 121

Ճակատք (Սուրմալու) 138, 140, 433

Մադրաս 65, 425

Մալաթիա 176

Մակու 35, 53, 102, 134, 133

Մամռի, առու, 263, 441

Մանազկերտ 35

Մաշադ 304

Մասիս 50, 51, 144, 229

Մասյացոտն 138

Մարաղա 102

Մարսել 414, 415

Մեծ Հայք 92

Մեղրի 389

Մերձավոր Արևելք 7, 422

Միջագետք 8, 57, 422

Միջերկրական ծով. 440

Միջին Ասիա 226, 385, 440

Մոսկվա 25, 71, 133, 202, 234, 235, 332

Մցխեթա 74

Մուղան 23, 62, 127, 132, 212, 283

Մուշ 38, 176, 306

Յայջի 252

Յուվա 181

Նախիջևան 7, 11, 12, 24, 25, 26, 32, 34, 40, 52, 102, 127, 133, 140, 144, 154, 177, 1՚84, 209, 211, 225, 249, 276, 312, 316, 318, 329, 406

Նիգ տե՛ս Ապարան

Նորագավիթ 53, 247, 250, 255, 328, 341, 384

Նորագյուղ 250, 252, 338, 341, 384, 247, 442

Նոր Բայաղեա 293

Նոր Երևան 301, 386

Նոր Ջուղա 386, 421, 445

Նորք 48, 98, 99 180, 181, 247, 250,

[էջ 511]

252, 267, 297, 341, 384, 430, 442, 447

Նուխի 177, 182

Շահար 369

Շաղկերտ 406

Շամախի 11, 68, 163, 177, 182, 316

Շամշադին 143

Շամքոր 140

Շապին-Գարահիսար 48

Շարաբխանե 12

Շարուր 9, 125, 144, 296, 434

Շաքի 102, 127

Շիլաչի 341

Շիրակ 24, 27, 33, 34, 54, 57, 64, 142, 238, 434

Շիրաղալա 58

Շիրվան 47, 70, 81, 93, 102, 127, 150, 424

Շորագյալ 12, 23

Շոռլու, գյուղ, 261

Շոռոթ, 400, 401

Շուշի 127, 128, 130, 131

Չալդրան 10

Չարբաքս 341

Չըլդր 60, 140

Պաղեստին 417

Պարսկաստան 7, 8, 10, 11, 13, 15, 23, 24, 29, 32—37, 42, 44, 50, 51, 53, 56, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 96, 101 — 104, 123, 124, 131, 132, 134, 146, 150, 151, 157, 160, 164, 171, 172, 174, 178, 190, 195, 197, 202, 203, 223—226, 229, 242, 269, 277, 278, 283, 285, 302, 291, 302, 303, 307, 310, 311, 316, 318, 341, 343, 367, 374, 377, 401, 410, 415, 421, 426, 427, 430, 431, 432, 435, 438, 444—446, 450, 451

Պետերբուրգ 65, 224, 235, 285, 405, 408, 425

Պետրոգրադ տե՛ս Պետերբուրգ

Պողոս-Պետրոս, եկեղեցի, 351, 353, 355, 361, 382

Պտղնի 48

Ջավախք 321

Ջրվեժ 252

Ջուլֆա տե՛ս Ջուղա

Ջուղա 37, 140, 213, 225, 242, 300, 440

Ջուղա, քարավանատուն, 205

Ռեշտ 70, 224, 426

Ռուսաստան 8, 62, 65, 66, 68, 71, 74, 132, 135, 136, 143, 154, 224, 231, 232, 235, 255, 265, 291, 317, 416, 423, 425, 426, 435, 439

Սալաձոր 14

Սամաղար 178

Սապատ 306

Սարդարապատ 146

Սեբաստիա 176, 276, 292, 295

Սիսական 385

Սիս 418

Սիսիան 140, 305, 332

Սյունիք 12, 52, 63, 65, 70, 71, 93, 339, 379, 424, 425, 427

Սովետական Հայաստան 228

Սովուջ-Բուլաղ 102

Սպահան 37, 44, 57, 70, 73, 74, 157, 173, 228, 229, 232, 241, 242, 300, 301, 303, 312, 341, 412, 417, 421, 426, 445

Ստամբուլ տե՛ս Կոստանդնուպոլիս

Ստորին թաղ 340

Սուլի, քարավանատուն, 205

Սուրմալու 23

Սուսըզ, քարավանատուն, 205

Սևան 34, 143, 210, 272, 337

Ս. Անանիա 359, 360, 362, 378, 383, 391, 398, 399, 408, 419, 449

Ս. Աստվածածին 352

Ս. Գևորգ 362, 366

Ս. Զորավոր տե՛ս Անանիա

Ս. Կարապետ 391

Ս. Հարությտուն 352

Ս. Հովհաննես 364, 382

[էջ 512]

Ս. Նշան 352

Ս. Սարգիս 83, 88, 248, 308, 349, 362, 365, 382, 395, 399, 412

Վան 23, 35, 37, 38, 42, 94, 176, 177, 239, 306

Վանա լիճ 35

Վանանդ 211

Վաղարշապատ տե՛ս Էջմիածին

Վասպուրական 51

Վարդենիս 144

Վեդիբասար 225, 434

Վենետիկ 9, 36, 138, 242, 316, 410, 413, 415

Վերին թաղ (Ձորագյուղում) 340

Վիեննա 13, 29, 36, 72, 94, 130, 273, 276, 292, 293, 394, 399, 401, 420

Վոլգա 235

Վրաստան 8, 13, 48, 64, 70, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 121, 122, 123, 126, 128, 129, 131, 132, 156, 177, 207, 209, 210, 212, 234, 299, 305, 316, 331, 422, 432, 444

Տաթև 418

Տրապիզոն 418

Ցարգրադ տե՛ս Կոստանդնուպոլիս

Ուշի 379, 412

Ուչ-Քիլիսե 106

Ուտիք 98, 431

Ուրարտու 21

Ուռհա 94

Ուրմիա 95, 102, 110

Փամբակ 131, 143, 229

Փայտակարան 398

Փարաքար 58, 84, 89, 119, 116, 241, 306

Փարիզ 213, 392, 400, 408

Քանաքեռ 48, 54, 98, 100, 109, 289 290, 262, 430

Քալար 62, 306

Քյալակարխ 121, 191

Քաշաթաղ 48, 140

Քասախ 162, 225

Քարափ, թաղամաս, 340

Քարահանք, թաղամաս, 49, 339

Քարթլիս 51, 70, 103, 110, 427

Օլթի 60

Օշական 54, 271

Օրդուբադ 105, 140, 249

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500—1800 թթ.). – Եր., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1971։
Scanned: Վահագն Մխոյան
OCR: Դիանա Ազատյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice