ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Մանվել Զուլալյան

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ XIII-XVIII ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԸՍՏ ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

Previous | Բովանդակություն

[էջ 366]

ՄԱՆՎԵԼ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ԶՈԻԼԱԼՅԱՆ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ XIII-XVIII ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ

ԸՍՏ ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

Գիրք Ա

Քաղաքական պատմություն

 

 

Հրատ. խմբագիր Փ. Լ. Մադանյան

Կազմը Հ. Ն. Գործակալյանի

Տեխ. խմբագիր Զ. Հ. Սարգսյան

Սրբագրիչ Ն. Հ. Մկրտչյան

[էջ 367]

ИБ № 1600

Հանձնված է շարվածքի 2. 02. 1990 թ.։ Ստորագրված է տպագրության 12. 09. 1990 թ.։
Չափը 60x90 1/16։ Թուղթ № 1։ Տառատեսակ «գրքի սովորական» բարձր տպագրություն, տպագր. 23 մամուլ։ Հրատ.-հաշվարկ. 23,0 մամուլ։ Տպաքանակ 6150։
Հրատ. № 7795։ Պատվեր № 34։ Գինը 4 ռ. 40 կ.։

Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, 375019, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24 գ.։
Издательство АН Армении. 375019, Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 24 г.
Հայաստանի ԳԱ հրատարակչության տպարան, 375019, Երևան,
Մարշալ Բաղրամյան պող. 24։
Типография Издательства АН Армении, 375019, Ереван,
пр. Маршала Баграмяна, 24.

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Զուլալյան Մ., Հայ ժողովրդի XIII—XVIII դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղինակների.- Եր. ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990.
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան
Սկան՝ Անի Քամալյան, Վահագն Մխոյան
OCR՝ Արշակ Ծառուկյան, Սոնա Ավագյան, Նելլի Հարությունյան, Գրիգոր Երիցյան, Անի Քամալյան, Հասմիկ Սողոմոնյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice