ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Թադևոս Հակոբյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ (1500–1800 ԹԹ.)

Previous | Բովանդակություն | Next

[էջ 457]

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

ա) Մարքսիզմի կլասիկներ

М Карл и Ф. Энгелсь, Письма о «Капитале» М., 1948.

Էնգելս Ֆ., Լյուդվիկ Ֆոյերբախը և գերմանական կլասիկ փիլիսոփայության վախճանը, Կ. Մարքս, Ընտիր երկեր, հ. Ա, Երևան, 1941։

Էնգեյս Ֆ., Գյուղացիական պատերազմը Գերմանիայում, Երևան, 1940։

բ) Ձեռագրեր և արխիվային փաստաթղթեր

ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 133։

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ֆ.ֆ. կաթողիկոսական դիվան (թղթապանակ 1ա, 1բ, 1 գ, 1 դ, 1 զ, 5, 12, 52, 242, 248) և Մեսրոպ Մագիստրոսի արխիվ, Ձեռագիր №№ 46 246, 279, 338, 507, 843, 1101, 1221, 1538, 1772, 2056, 2121, 2446, 3502, 4098, 4481, 4501, 5243, 6221, 7099, 7903, 7939, 8444, 8625, 8785։

ЦГАДА, фф. 77 (сношения России с Персией) и 100 (сношения России с • Арменией).

ЦГВИА, коллекция ВУА, ф. 446.

գ) Պարբերական մամուլ

«Աղբիւր», մանկական ամսագիր, Թիֆլիս, 1902, № 2։

«Անահիտ», հանդես, Փարիզ, 1898, № 1։

«Ավանգարդ», լրագիր, Երևան, 1969, № 43, 10-ը օգոստոսի։

«Արարատ», ամսագիր, Էջմիածին, 1901 մարտ, 1914 դեկտեմբեր։

«Երեկոյան Երևան», լրագիր, Երևան, 1964, № 109, 9-ը մայիսի։

«Էջմիածին», ամսագիր, Էջմիածին, 1950, VII—XII։

«Խորհրդային արվեստ», ամսագիր, Երևան, 1938, № 2։

«Կռունկ Հայոց աշխարհին», ամսագիր, Թիֆլիս, 1862, № 4, 1863։

«Հայրենասեր», շաբաթաթերթ, Զմյուռնիա, 1843, օգոստոս, № 14։

«Հանդէս ամսօրեայ», ամսագիր, Վիեննա, 1887, 1934, № 5—7։

«Մշակ», լրագիր, Թիֆլիս, 1888, №№ 134 և 136, 1890, № 108, 1891, № 6 և 65—68, 1901, № 65, 1917, № 217։

«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, 1959, № 1։

«Տեղեկագիր» Արմֆանի, Երևան, 1940, № 3։

[էջ 458]

«Տեղեկագիր» ՀԽՍՀ պատմության և գրականության ինստիտուտի, գիրք 1, Երևան, 1938։

«Տեղեկագիր» ՀՍՍՌ ԳԱ (հաս. գիտութ.), Երևան, 1952, № 3, 1960, № 7 — 8։

«Кавказский календарь 1852 год», Тифлис, 1851, на 1874 год, Тифлис, 1873.

դ) Ուսումնասիրություններ, հրատարակված սկզբնաղբյուրներ, բառարաններ, ժողովածուներ և այլ կարգի գրականություն

Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, հ. I, Երևան, 1946։

Աբովյան Խ., Ակնարկ Թիֆլիսում ապրող հայերի կյանքի և հատկապես հարսանեկան սովորույթների մասին (Երկերի լիակատար ժողովածու ութ հատորով, հ. VIII, Երևան, 1958)։

Աբովյան Խ., Երկերի լիակատար ժողովածու ութ հատորով, հ. III, Երևան, 1948։

Աբրահամ կաթողիկոս Կրետացի, Պատմութիւն անցիցն իւրոց և Նատր Շահին Պարսից, Վաղարշապատ, 1870։

Աբրահամ Երևանցի, Պատմութիւն պատերազմացն 1721 —1736 թթ, Երևան, 1938։

Աբրահամյան Ա., «Մարտիրոս Առաքելի ժամանակագրությունը» («Մատենադարանի նյութերի ժողովածու», № 1)։

Աբրահամյան Հար., Կալվածագրեր և տնտեսական այլ գործարքների վերաբերյալ արխիվային վավերագրեր, պրակ I, Երևան, 1941

Աբրահամյան Վ. Ա., Արհեստները Հայաստանում XIV—XVIII դդ., Երևան, 1956։

Աղամյան Աղամ, Տեղագրութիւն Երեւանի, Երևան, 1889։

Ալիշան Ղ., Այրարատ, Վենետիկ, 1890։

Ալիշան Ղ., Հայապատում, Վենետիկ, 1901։

Ակինյան Ն., Հին Երևանը (Եր. Շահազիզի «Հին Երևանը» աշխատության մասին), «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա, 1934, № 5—7։

Ակինյան Ն., Մովսես Գ Տաթևացի, Վիեննա, 1936։

Ակնարկներ հայ արվեստի պատմության, 2, Ակնարկ հայ ճարտարապետության պատմության, Երևան, 1964։

Աղանյանց Գյուտ, Դիւան Հայոց պատմութեան, Թիֆլիս, գիրք Ա — Բ, 1893, գիրք Գ, 1894, գիրք Դ, 1899, գ. Թ. 1909, գ. ժ 1912։

Աճառյան Հր., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Բ, Երևան, 1944, հ. Գ, 1946, հ. Դ, 1948։

Աճառյան Հր., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Թաւրիզի, Վիեննա, 1910։

Աճառյան Հր., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր-Բայազէտի, Բ. ցուցակ ձեռագրաց ս. Կարապետ եկեղեցւոյն, Վիեննա, 1924։

Այվազովսքի Հ. Գ., Պատմութիւն օսմանեան պետութեան, հ. Ա, Վիեննա, 1841։

Աշուղ Ջիվանի, Երգեր, Ալեքսանդրապոլ, 1893։

Առաքել վարդապետ Դավրիժեցի, Պատմութիւն, Վաղարշապատ, 1896։

Բաբգէն աթոռակից կաթողիկոս, Ցուցակ ձեռագրաց Ղալաթիոյ, Լիբանան, 1961։

Բարխուդարյան Ս. Գ., Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, Գորիսի, Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ, Երևան, 1960։

Գրիգոր Կամախեցի կամ Դարանաղցի, ժամանակագրութիւն, Երուսաղեմ, 1915։

[էջ 459]

Գրիգորյան Վ. Ռ., Երևանի խանությունը 18-րդ դարի վերջում, Երևան, 1958։

Գուշակյան Թորգոմ արք., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց ս. Նշանի վանուց ի Սեբաստիա, Վիեննա, 1961։

Եղիազարյան Սողոմոն, Մի համառոտ նկարագրութիւն հայերի տեղական ինքնավարության պատմութեան մասին, «Մշակ» լրագիր, Թիֆլիս) 1917, № 217։

Եսայի կաթողիկոս Հասան-Ջալալյան, Պատմութիւն համառոտ Աղուանից երկրի, Երուսաղեմ, 1868։

Զաքարիա Ագուլեցի, Օրագրություն, Երևան, 1938։

Զաքարիա Սարկավագ, Պատմագրութիւն, հ. I, II և III, Վաղարշապատ, 1870։

Զուլալյան Մ. Կ., Ջալալիների շարժումը և հայ ժողովրդի վիճակը օսմանյան

կայսրության մեջ (XVI—XVII դդ.), Երևան, 1966

Թորամանյւսն Թորոս, նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության.

Աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1942։

«Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին», Երևան, հ. Ա, 1961, հ. Բ, 1963։

Ինճիճյան Հ. Ղ., Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի, մասն առաջին,

հ. Ա, Վենետիկ, 1806։

Լեո, Խոջայական կապիտալ, Երևան, 1934։

Լեո, Հայկական տպագրություն, հ, II։

Լեո, Հայոց պատմություն, հ. III, Երևան, 1946։

Լեո, Պատմութիւն Երևանի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցի, Թիֆլիս, 1914։

Լեոնիդ, Արարատյան աշխարհ («Աղբիւր» մանկական ամսագիր, Թիֆլիս, 1902, № 2)։

Լևոնյան Գ., Հովնաթանյան Նաղաշները հայ նկարչության պատմության մեջ, «Խորհրդային արվեստ», ամսագիր, Երևան, 1938, № 2։

Խաչատուր Աբեղա Ջուղայեցի, Պատմութիւն Պարսից, Վաղարշապատ, 1905։

Կոստանյան Կ., Վիմական տարեգիր։ Ցուցակ ժողովածոյ արձանագրութեանց

Հայոց, Ս. —Պետերբուրգ, 1913։

Հակոբ Կարնեցի, Տեղագիր Վերին Հայոց (Վ. Հակոբյան, Մանր ժամանակագրություններ, հ. II)։

Հակոբյան Թ. Խ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, Երևան, 1968։

Հակոբյան Թ. Խ., Երևանի պատմությունը (հնագույն ժամանակներից մինչև 1500 թ.), Երևան, 1969։

Հակոբյան Թ. Խ., Երևանի պատմությունը (1801 — 1879 թթ.), Երևան, 1959։

Հակոբյան Թ. Խ., Երևանի պատմությունը (1879 — 1917 թթ.), Երևան, 1963։

Հակոբյան Թ. Խ. և Սիմոնյան Ա. Պ., Երևան—2750, Երան, 1968։

Հակոբյան Հով., Աղբյուրներ Հայաստանի և Անդրկովկասի պատմության, հ. Ա, ԺԳ—ԺԶ դար (1252 — 1582), Երևան, 1932, հ. Զ, Երևան, 1934։

Հակոբյան Վ. Ա., Մանր ժամանակագրություններ, Երևան, հ. I, 1951, հ. II, 1956։

Հակսահաուզենայ ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու, այն է ի Հայս և ի Վիրս, Վաղարշապատ, 1872։

Հայաստանի հնությունների պահպանության կոմիտե, Աշխարհբեգ Քալանթար, Երևան, 1931։

Հարությունյան Բ. Մ., Վարձու աշխատանքը Երևանի խանության մեջ XVIII դա-

[էջ 460]

րում և XIX դարի առաջին քառորդում («Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, 1959, № 1)։

Հարությունյան Վ. Մ., Միջնադարյան Հայաստանի քարավանատներն ու կամուրջները, Երևան, 1960։

Հովհաննիսյան Աշոտ, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմությունից, գիրք առաջին, Երևան, 1957։

Հովհաննիսյան Աշոտ, Պետրոս դի Սարգիս Գիլանենց (պատմա-կենսագրական ակնարկ), Էջմիածին, 1916 (արտատպված «Արարատ» ամսագրից, 1916, հունվար-փետրվար)։

Հովսեփյան Գարեգին, Հաւուց Թառի Ամենափրկիչը եւ նոյնանուն յուշարձաններ հայ արուեստի մէջ, Երուսաղեմ, 1937։

Ղաֆադարյան Կ., Երևանի Կաթուղիկեի և նորահայտ հուշարձանի արձանագրությունները, ՀԽՍՀ պատմության և գրականության ինստիտուտի «Տեղեկագիր», գիրք I, Երևան, 1938։

Մանանդյան Հ. և Աճառյան Հր., Հայոց նոր վկաները, Վաղարշապատ, 1903։

Մանվելյան Միք., Երևան (հատված համանուն վեպից), Հին Երևանը («Խորհրդային գրականություն» ամսագիր, Երևան, 1938, № 6—7)։

Մելիքսեթ-Բեկ Լ., Վրաց աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, Երևան, հ. Բ (ԺԳ—ԺԶ դար), 1938, հ. Գ (ԺԸ—ԺԹ դդ.), 1955։

Մեսրովբ արքեպիսկոպոս Սմբատյանց Նախիջևանցի, Տեղագիր Գեղարքունի ծովազարդ գաւառի, որ այժմ Նոր-Բայազիտ գաւառ, Վաղարշապատ, 1895։

Միրզոյան Ա., Երևանի 1724 թ. հերոսական պաշտպանությունը թուրքական զավթիչներից («Տեղեկագիր» ՀՍՍՀ ԳԱ, հաս. գիտութ., Երևան, 1953, № 3) ։

Մկրտչյան Մ. Ս., Նաղաշ Հովնաթան, Երևան, 1957։

Մսերյանց Մ., Պատմութիւն կաթողիկոսաց Էջմիածնի ի Սիմէօնէ մինչ ցՅովհաննէս, Մուկուա, 1876։

Յոհանիսիկ Վարդապետի համառոտ պատմութիւն անցից անցելոյ ի վերին կողմանս Հայաստանի. ըստ կարգի ժամանակագրութեան (Սամուէլի քահանայի Անեցւոյ, Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրոց..., Վաղարշապատ, 1893)։

Նաղաշ Հովնաթան, Բանաստեղծություններ, ժողովածու կազմեցին Ասատուր Մնացականյան, Շուշանիկ Նազարյան, Երևան, 1951։

Ներսիսյան Մ. Գ., Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը թուրքական բռնապետության դեմ 1850 — 1870 թթ., Երևան, 1955։

Շահազիզ Երվանդ, Հին Երևանը, Երևան, 1931։

Շահխաթունյանց Հովհ., Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ, հ. I և II, Էջմիածին, 1842։

Զամչյան Մ., Պատմութիւն Հայոց, հ. Գ, Վենետիկ, 1786։

Չոպանյան Արշակ, Նաղաշ Յովնաթան աշուղը և Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը, Փարիզ, 1910։

Պալյան, Ցուցակ ձեռագրաց ս. Կարապետ վանուց։

Պողոսյան Ս. Պ., Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. II, Երևան, 1965։

Սամվել Անեցի, Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ։ Յառաջաբանով, համեմատութեամբ, յաւելուածներով եւ ծանոթութիւններով Արշակ Տէր-Միքայելիանի, Վաղարշապատ, 1893, Շարունակութիւն ԺԳ օրինակէն։

[էջ 461]

Սամվելյան Խ., Հին Հայաստանի կուլտուրան, հ. III, Երևան, 1941։

Սիմեոն Երևանցի, Ջամբռ, Վաղարշապատ, 1873։

Սյուրմեյան արքեպիսկոպոս, Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Եվրոպայի մասնաւոր հաւաքումներու, հ. I, Փարիզ, 1950։

Ստեփաննոս Վրդանեսյան Շահումյան, Ընտիր պատմութիւն Դաւիթ Բէգին եւ պատերազմաց Հայոցն Խափանու, որք եղեն ընդ դէմ Թուրքաց ի մերում ժամանակի, այն է յամի տեառն 1722 եւ հայոց 1171, Վաղարշապատ, 1873։

Ստեփանոս Օրբելյան, Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910։

Վաղարշապատեցի Յարութիւն Արարատեանի կեանքը, թարգմանություն ռուսերենից Պ. Պ., Թիֆլիս, 1892։

Տաշյան Հ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա, Վիեննա, 1895։

Տէր–Հովհանյանց Հարություն Թ., Պատմութիւն Նոր Ջուղայու, հ. II, Թիֆլիս, 1891։

Փափազյան Հ. Դ., Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, I, Հրովարտակներ, պրակ I, Երևան, 1956, պրակ երկրորդ (1601—1650 թթ.), 1959։

Փափազյան Հ. Դ., Օտար տիրապետությունը Արարատյան երկրում («Տեղեկագիր» ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակական գիտութ., Երևան, 1960, 7 — 8)։

Օրմանյան Մ.. Ազգապատում, մասն Բ, Կոստանդնուպոլիս, 1914։

Адам Олеарии, Путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, Москва, 1870.

АКАК, т. I, ч. II. Тифлис, 1866, т. VII, 1871.

Армяно-русские отношения в XVII веке, сборник документов, т. I, Ереван, 1953.

Арутюнян П. Т., Освободительное движение армянского народа в первой четверти XVIII века, Москва, 1954.

Ахвердов Ю. Ф., Тифлисские амкары, Тифлис, 1883.

Барон Август фон-Гакстгаузен, Закавказский край, ч. I, СПб. 1857.

Будков, Материалы по новой истории Кавказа, т. I, СПб, 1870.

Бурнашев С., Описание областей Азербайджанских в Персии и их политического состояния, Курск, 1793.

«Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся до Грузии», т. II, вып. II (с 1763 по 1801), СПб, 1902.

Грибоедов А. С., Полное собрание сочинений, т. I, С.—Петербург, 1889.

Гуланянц X. Г., Очерки истории армянской экономической мысли XIX веха, Москва, 1955.

Договоры России с Востоком, политические и торговые, собрал и издал Т. Юзерович, С.—Петербург, 1869.

Дубровин Н., История войны и владычества русских на Кавказе, т. III, С—Петербург, 1886.

Жизнеописание Ага-Магомет-хана Каджара. основателя ныне царствующей в Персии династии, С.—Петербург, 1835.

Егиазаров С, Административно—экономический строй сельской общины в Эриванской губернии («Свод материалов по изучению экономического быта государственных крестьян Закавказского края», Тифлис, 1887).

Էջ [462]

Егиазаров С, А., Исследование по истории Армянского права. Публичного

и частичного, вып. первый, Киев, 1919.

Егиазаров С. А., Исследование по истории учреждений в Закавказье, ч. I, Тифлис, 1887, ч. II, Городские цехи, Казань, 1891.

Жизнь Артемия Араратского уроженца селения Вагаршапат близ горы Арарат, ч. первая, СПб, 1813.

Загурский Л., Поездка в Ахалцихский уезд в 1872 г., Тифлис, 1873.

Записи декабриста Е. Лачинова (տե'ս М. Нерсисян, Из истории русско— армянских отношений, кн. I, Ереван, 1956, Документы).

Зелинский С., Город Эривань («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. I, Тифлис, 1881).

Иоаннисян А. Р., Россия и армянское освободительное движение в 80-х годах XVIII столетия, Ереван, 1947.

«История Грузии», т. I, Тбилиси, 1950.

Линч X. Ф., Армения, Путевые очерки и этюды, т. I, Тифлис, 1910.

Нерсисян М., Из истории русско-армянских отношений, книга первая, Ереван, 1956.

Нерсисян М., А. В. Суворов и русско-армянские отношения в 1770—1790 годах («Из истории русско-армянских отношений», книга первая, Ереван, 1956).

«Обозрение российских владений за Кавказом, в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях», т. IV, СПб, 1836.

Оганесян Л. А., История медицины в Армении, т. III, Ереван, 1946.

«Очерки истории СССР, XVIII века, вторая половина», М., 1956.

«Переписка на иностранных языках, Грузинских царей с Российскими государями», СПб, 1861.

Петрос ди Саркис Гиланенц, Дневник осады Исфагани афганцами веденный Петросом ди Саркис Гиланенц в 1722 и 1723 гг., СПб, 1870.

Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении XVI—начале XIX вв., Л., 1949.

Письма Ираклия II князью Чавчавадзе 29-го августа 1795 г. (Н. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. III, СПб, 1885).

Симонян А. П., Ереван, очерк истории, экономики и культуры города, Ереван, 1963.

«Сборник статистических сведений о Кавказе», под ред. Н. И. Воронова, т. I, Тифлис, 1869.

Гр. Уварова, Кавказ..., СПб, 1896.

«Христианский Восток», т. III, вып. I, Петроград, 1915.

Хубов Е., Описание достопамятных происшествий в Армении с 1779— 1809 гг., СПб, 1881.

Шаншиев П., Два слова об амкаре, Тифлис, 1857.

Путешествие Шардена по Закавказью в 1672—1673 гг., Тифлис, 1902.

И. Шопен, Исторический памятник Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи, С.—Петербург, 1852.

[էջ 463]

Эзов Г., Сношения Петра Великого с армянским народом, СПб. 1898.

Яралов Ю., Ереван, Москва, 1948.

Adam Olearus, Les Voyages en Moscovie, Tatarie et Perse, Amsterdam, 1727.

Du Mans, Estat de la Perse en 1660, Paris, 1860.

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500—1800 թթ.). – Եր., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1971։
Scanned: Վահագն Մխոյան
OCR: Դիանա Ազատյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice