ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Թադևոս Հակոբյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ (1500–1800 ԹԹ.)

Previous | Բովանդակություն

[էջ 524]

ԹԱԴԵՎՈՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

(1500-1800 ԹԹ.)

 

Հրատ. խմբագիր՝ Խ. Ջ. Ամիրջանյան

Տեխն. խմբագիր՝ Հ. Ա. Հովասափյան

Վերստուգող սրբագրիչ՝ Մ. Գ. Յավրյան

 

 

ՎՖ 07496 Պատվեր 118 Տպաքանակ 10.000
Հանձնված է արտագրություն՝ 21/I 1971 թ.։
Ստորագրված է տպագրության՝ 7/X 1971 թ.։
Թուղթ՝ 60x90 1/16։ Տպագր. 32,75 մամուլ+1 ներդիր։
Հաշվ. հրատ. 28,6 մամուլ։
Գինը՝ 2 ռ.։

 

Երևանի համալսարանի հրատարակչություն։ Երևան, Աբովյան փող. № 52։
Երևանի համալսարանի տպարան։ Երևան, Աբովյան փող. № 52։

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500—1800 թթ.). – Եր., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1971։
Scanned: Վահագն Մխոյան
OCR: Դիանա Ազատյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice