ArmenianHouse.org - Armenian Literature, History, Religion
ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in  English

Because of multiple languages used in the following text we had to encode this page in Unicode (UTF-8) to be able to display all the languages on one page. You need Unicode-supporting browser and operating system (OS) to be able to see all the characters. Most of the modern browsers (IE 6, Mozilla 1.2, NN 6.2, Opera 6 & 7) and OS's (including Windows 2000/XP, RedHat Linux 8, MacOS 10.2) support Unicode.

Рафик Абрамян

АРМЯНСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVIII В. ОБ ИНДИИ

Содержание | Next

[стр. 2]

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵԿՏՈՐ

Ռ. Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

 

 

XVIII Դ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 1968

[стр. 3]

АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

СЕКТОР ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Р. А. АБРАМЯН

 

 

АРМЯНСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVIII В.

ОБ ИНДИИ

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

ЕРЕВАН 1968

[стр. 4]

1—6—3

Дополнительная информация:

Источник: Рафик Абрамян. Армянские источники XVIII в. об Индии, Издательство Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1968
Сканирование, распознавание и корректирование: Лина Камалян

См. также:
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice