ArmenianHouse.org - Armenian Literature, History, Religion
ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in  English

Because of multiple languages used in the following text we had to encode this page in Unicode (UTF-8) to be able to display all the languages on one page. You need Unicode-supporting browser and operating system (OS) to be able to see all the characters. Most of the modern browsers (IE 6, Mozilla 1.2, NN 6.2, Opera 6 & 7) and OS's (including Windows 2000/XP, RedHat Linux 8, MacOS 10.2) support Unicode.

Рафик Абрамян

АРМЯНСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVIII В. ОБ ИНДИИ

Previous | Содержание | Next

[стр. 5]

ВВЕДЕНИЕ

Армянские источники сообщают множество интересных фактов о героической борьбе индийского народа против английских и других европейских колонизаторов, знакомят с 2000-летней историей дружественных связей между армянским и индийским, народами. Вместе с тем эти источники свидетельствуют о том сходстве культуры, языка, мифологии, которое сближает и роднит два народа.

Несмотря на богатство рукописных и архивных материалов по армяно-индийским взаимоотношениям, основная часть их до сих пор не опубликована. Некоторые же материалы, изданные в свое время на древнеармянском языке, давно забыты.

До сих пор мы не имеем какой-либо источниковедческой или иной работы, куда могли бы войти русские переводы наиболее ценных древнеармянских источников об Индии и армяно-индийских взаимоотношениях. Такая работа была бы ценной для истории Индии и в то же время помогла бы разоблачению фальсификации исторических фактов буржуазной, особенно английской, историографией. Этой именно цели служит наша настоящая работа «Армянские источники XVIII в. об Индии»: а) «История Индии» Т. Ходжамаляна; б) «Жизнеописание Хайдара Али-хана» Акопа Симоняна. Оба автора почти всю свою жизнь жили и творили в Индии, были очевидцами и участниками тех событий, о которых пишут.

[стр. 6]

Важнейшим руководством для правильного понимания описываемых в них событий является работа К. Маркса «Хронологические выписки из истории Индии»1. К. Маркс прослеживает процесс жестокой эксплуатации народов, населяющих Индию, и роста колониальной империи Великобритании, отмечая в то же время экономические и политические последствия господства англичан для народов Индии.

Различным вопросам истории Индии большое внимание уделял и Ф. Энгельс2.

Вопрос об армяно-индийских взаимоотношениях затронут в общих курсах истории армянского народа или же в работах, посвященных истории армянских общин в Индии.

Из этих работ отметим труды Месровба Сета (Сетян)3, Арутюна Тер-Овнанянца4, Гевонда Алишана5. Лео6, Торгома Гушакяна7, С. В. Тер-Аветисяна8, академика А. Б. Кариняна9, Аршака Алпояджяна10 и др.

Кроме отдельных монографий и исследований, написан ряд статей. Из наиболее ценных можно упомянуть «Армяне в южной Индии»11 С. Тер-Григоряна.

_____________________________

1 К. Маркс, Хронологические выписки по истории Индии (664— 1858), М.. 1947.
2 К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, тт. 9, 12, 14, изд. 2; К. Маркс, Капитал, т. 1, М., 1955, гл. 24- Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, М., 1957.
3 М. J. Seth, Armenians in India.
4 Հ. Տեր-Հովհանեանց, Պատմութիւն Նոր Ջուղայու, հատ. 1— 2, Ն. Ջուղա, 1880։
5 Ղ. Ալիշան, Սիսական, Վենետիկ, 1893.
6 Լեո, Հայկական տպագրութիւն, Պատմա-գրական տեսութիւն, հատ. 2, Թիֆլիս, 1901։
7 Թ. արք. Գուշակեան, հնդկահայք, Երուսաղեմ, 1941:
8 Ս. Վ. Տեր-Ավետիսյան, Նյութեր Հնդկահայ գաղութի պատմութ յան համար։ Երևանի Պետ. համալսարանի «Գ՚իտական ա շխատություններ», հատ. 13, Երևան, 1940:
9 Ա. Բ. Կարինյան, Ակնարկներ Հայ պարբերական մամուլի պատմութ յան, հատ. 1, Երևան. 1956։
10 Մ. Ալպոյաճեան; Պատմութիւն հայ գաղթականութեան, հատ. Գ, Ա մաս, Գահիրե, 1960։
11 «Բազմավեպ, Վենետիկ, № 3, 5 — 6, 1927։

[стр. 7]

Интересные факты из жизни армян в Бенгалии и об участии армян в антиколониальной борьбе Мир Касима против английских завоевателей сообщают в своих статьях X. А. Товмасян12 и другие.

Вопрос об армяно-индийских взаимоотношениях и армянских источниках об Индии рассмотрен также в некоторых статьях автора этой работы: «Из истории армяно-индийских связей»13, «Армянские источники об Индии»14, «Армянский путеводитель по Индии XII в.»15, «Восстание индийского народа в 1760—1763 гг. и армянская община»16, «География Индии в древних и средневековых источниках»17, «Путевые заметки по Ирану и Индии Аветиса Карбеци»18, «Армянские переселенческие очаги в Индии»19, «Армянские источники и документы об Индии и армяно-индийских взаимоотношениях»20.

Серьезным подспорьем для исследователя армянских источников об Индии и армяно-индийских взаимоотношениях являются «Очерки истории армянской журналистики» А. Б. Кариняна. Первый том этой работы целиком посвящен армянской журналистике в Индии. Автор анализирует армянскую периодику в Индии, дает марксистский анализ истории армянских общин в Индии и армянских источников о ней.

Особый интерес представляет труд крупного специалиста по армянским общинам в Индии Месровба Сетяна. Этот неутомимый исследователь почти всю свою жизнь посвятил изучению истории индийских армян. Еще в 1895 г. в Калькутте он опубликовал небольшую книгу «Армяне в Индии». Затем Месровб Сетян, в течение сорока лет совершая поездки по всей Индии, собрал множе-

_____________________________

12 ՀԲազմավեպ № 9, 1880։
13 «Պատմա-բանասիրական հանդես։, № 2, Երևան, 1958:
14 «Սովետական Հայաստան», ամսագիր, № 6, 1956։
15 «Բանբեր Մատենադարանի», № 4, 1959։
16 «Պատմա-բանասիրական հանդես», № 2, 1960, Երևան։
17 «Տեղեկագիր» ՀՍՍՀ ԳԱ Հասարակական բաժանմունքի, № 6, Երևան, 1961։
18 «Սովետական Հայաստան» ամսագիր, № 1 , Երևան, 1960:
19 Ա. Գ. Աբրահամյան. Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթականության պատմության, հ. I, Երևան, 1964, Էջ 436-485:
20 «Բանբեր Հայաստանի արխիվների» № 3, Երևան, 1964։

[стр. 8]

ство материалов, начиная от надписей на надгробных камнях и кончая рассказами очевидцев. Он прочитал немало исследований на местных и европейских языках, архивные материалы, перелистал путевые заметки европейских путешественников и на основе всего этого написал большое число статей о жизни армян в Индии и армяно-индийских взаимоотношениях. Сетян публиковал свои работы в различных журналах и научных сборниках Азии и Европы, а впоследствии обобщил все это в большой монографии, опубликованной в Калькутте в 1937 г.

Под влиянием английской буржуазной историографии Сетян порой приходит к совершенно неверным, одсторонним и даже ошибочным выводам, проявляя недостаточную требовательность к подбору исторических фактов.

Говоря об участии армян в том или ином событии, он неуместно преувеличивает роль своих соотечественников, представляет их деятелями, от которых чуть ли не зависела судьба отдельных государств в Индии. Сетян выражает недоверие «мусульманским» авторам, зато целиком полагается на сообщения всякого рода «добрых святых отцов-иезуитов». Первые две обширные главы своего труда он почти целиком посвятил деятельности иезуитов в Индии. Самая обширная глава в работе так и называется —«Иезуиты и Мирза Зу-л-Карнайн».

Много интересного материала содержится и во втором томе «Истории армянского типографского дела» Лео. Эта работа почти целиком посвящена армянским общинам и изданиям на армянском языке в Индии.

Почти все коренные вопросы жизни армян в Индии и связанные с этим события автор рассматривает в свете роста и упадка торгового капитала крупных армянских купцов-ходжа. Опираясь на богатый исторический материал, проф. Лео создал краткую, но интересную историю образования, развития и упадка армянских общин в Индии.

В хранилище и архиве армянского монастыря Аменапркич в Новой Джуге (Исфахане) имеется огромное количество документов по интересующему нас вопросу. К сожалению, опубликована лишь незначительная часть этих ценных документов. О них мы знаем очень мало,

[стр. 9]

и то благодаря «Истории Новой Джуги» Ар. Тер-Ованянца. Правда, эта работа посвящена не Индии и армяно-индийским взаимоотношениям, но так как армянские общины Индии были основаны армянами Ирана и Новой Джуги, автор подробно повествует и о своих земляках, находящихся в Индии, приводит много очень ценных архивных документов, относящихся к экономической и политической жизни Индии, в связи с деятельностью там своих соотечественников.

Армянам Индии и армяно-индийским взаимоотношениям немало места уделил А. Алпояджян в своей «Истории армянской миграции». А. Алпояджян широко использовал работы М. Сетяна, Лео и других армянских и европейских авторов.

Во всех упомянутых нами работах досадно мало использованы армянские источники. История армянских общин в Индии и армяно-индийских взаимоотношений нередко дается в отрыве от истории политической и экономической жизни Индии.

Учытывая ценность выбранных нами двух армянских памятников как для истории Индии, так и для истории армяно-индийских взаимоотношений, нам представляется необходимым ввести их в более широкий научный оборот. Для получения полного представления об «Истории Индии» и «Жизнеописании Хайдара Алихана», кроме исторического исследования и анализа этих работ, нами переведены оба текста с грабара (древнеармянского языка) на русский язык. Перевода этих источников на другие языки не было, а на русский язык они переводятся впервые.

При переводе мы старались сохранить правописание и пунктуацию, а также лексические искажения с тем, чтобы получить наиболее близкий к оригиналу текст.

Собственные имена и географические названия в текстах оставлены в том виде, в каком дают их авторы, в примечаниях и комментариях приведены современные написания на основе работ советских и индийских ученых.

[стр. 10]

 

Дополнительная информация:

Источник: Рафик Абрамян. Армянские источники XVIII в. об Индии, Издательство Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1968
Сканирование, распознавание и корректирование: Лина Камалян

См. также:
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice