ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Մանվել Զուլալյան

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ XIII-XVIII ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԸՍՏ ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

Բովանդակություն | Next

[էջ 2]

АКАДЕМИЯ НАУК АРМЕНИИ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

 

М. К. ЗУЛАЛЯН

 

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

АРМЯНСКОГО НАРОДА XIII-XVIII вв.

ПО ДАННЫМ ЕВРОПЕЙСКИХ АВТОРОВ

 

КНИГА ПЕРВАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО АН АРМЕНИИ

ЕРЕВАН 1990

[էջ 3]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈԻՏ

 

Մ. Կ. ԶՈԻԼԱԼՅԱՆ

 

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ XIII-XVIII ԴԱՐԵՐԻ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ

ԸՍՏ ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

 

Գ Ի Ր Ք Ա

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈԻԹՅՈԻՆ

ԵՐԵՎԱՆ 1990

[էջ 4]

ԳՄԴ 63.3 (2Հ) 43 Զ 940

Տպագրվում է Հայաստանի ԳԱ պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ

 

Պատասխանատու խմբագիր`
պատմական գիտ. դոկտոր Վ. Ա. Բայբուրդյան

Գիրքը հրատարակության են երաշխավորել գրախոսներ՝
պատմական գիտությունների դոկտոր Հ. Դ. Փափազյանը
և պատմական գիտությունների թեկնածու Պ. Ա. Չոբանյանը

 

Զուլալյան Մ. Կ.

Զ 940 Հայ ժողովրդի XIII—XVIII դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղինակների [Պատ. խմբ. Վ. Ա. Բայբուրդյան]; ՀՀ ԳԱ. Պատմ. ին-տ. — Գիրք Ա — Եր. ՀՀ ԳԱ հրատ. ,1990.

Գիրք Ա։ Քաղաքական պատմություն. —1990.—364 էջ։

Աշխատության մեջ աոաջին անգամ փորձ է արվում քննության ենթարկել հայ ժողովրդի XIII— XVIII դարերի պատմության հանգուցային հարցերը՝ Արևելք այցելած եվրոպացի ուղեգիրների, դիվանագետների զեկուցագրերի և այլ բնույթի երկասիրություններում տեղ գտած վկայությունների հիման վրա։

Աշխատությունը նախատեսված է պատմության մասնագետների, ուսանողության և պատմությամբ հետաքրքրվող լայն շրջանների համար։

Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, 1990

ISBN 5 — 8080 — 0125 — 0

Զ 0503020913 703 (02)-90 15 —90

ԳՄԴ 63.3 (2 Հ) 43

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Զուլալյան Մ., Հայ ժողովրդի XIII—XVIII դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղինակների.- Եր. ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990.
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան
Սկան՝ Անի Քամալյան, Վահագն Մխոյան
OCR՝ Արշակ Ծառուկյան, Սոնա Ավագյան, Նելլի Հարությունյան, Գրիգոր Երիցյան, Անի Քամալյան, Հասմիկ Սողոմոնյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice